เรื่องความรู้เบื้องต้นการพิมพ์
 
เมื่อศึกษาเรื่องความรู้เบื้องต้นการพิมพ์จบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ
 
1.  บอกความหมายการพิมพ์ได้
2.  อธิบายวิวัฒนาการ  ประวัติการพิมพ์ประเทศต่างๆได้
3.  อธิบายขอบข่ายและจำแนกประเภทสิ่งพิมพ์ได้
4.  อธิบายบทบาทของสิ่งพิมพ์ในด้านต่างๆได้
5.  บอกถึงความสำคัญของสิ่งพิมพ์ได้

 
 

  เข้าสู่เนื้อหาเรื่องความรู้เบื้องต้นการพิมพ์   | เลือกเนื้อหาใหม่