เรื่องการออกแบบสิ่งพิมพ์
 
  เมื่อศึกษาเรื่องการออกแบบสิ่งพิมพ์จบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ
 
 

1. ระบุหลักการออกแบบทางการพิมพ์ได้

2. อธิบายวิธีการใช้ระบบกริดในการออกแบบได้

3. อธิบายการออกแบบหนังสือพิมพ์ได้

4. อธิบายการออกแบบนิตยสารได้

5 . อธิบายการออกแบบหนังสือได้

6 . อธิบายการออกแบบสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจได้ 
   
   
   
   
   
 
 

เข้าสู่เนื้อหาเรื่องการออกแบบสิ่งพิมพ์    | เลือกเนื้อหาใหม่