บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องเทคโนโลยีทางการพิมพ์  เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา 263-204 เทคโนโลยีทางกราฟิกและสิ่งพิมพ์ในการศึกษา  สำหรับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 
 
* ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียน  ผู้เรียนควรทำความเข้าใจสิ่งต่อไปนี้ *
 
  ข้อความ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
  1. แผนผังบทเรียน /แผนผังหลัก เพื่อศึกษาโครงสร้างของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง และเป็นเส้นทางลัด ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าเรียนเนื้อหาในแต่ละหัวข้อได้
 
  2. เอกสารอ้างอิงและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารและเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
  3. แบบฝึกหัด หมายถึง เพื่อทำแบบฝึกหัดทบทวนภายในเนื้อหาแต่ละเรื่อง
 
  4. ออกจากบทเรียน เพื่อออกจากส่วนรายละเอียดของเนื้อหาและกลับไปสู่หน้าจุดประสงค์ของเรื่องนั้นๆ
 
  6. เทคโนโลยีทางการพิมพ์ หมายถึง เพื่อกลับไปสู่รายละเอียดของเนื้อหาที่ศึกษาผ่านมาแล้ว
 
  7. เทคโนโลยีทางการพิมพ์ ้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเิติมได้
 
  8. ภาพ/กราฟิก หมายถึง ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเิติมได้
 
  9. ระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ หมายถึง ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ (Video)
 
  10.
  
    หมายถึง คำถามให้นำเมาส์ไปวางหรือคลิกที่คำเฉลยจะปรากฏคำตอบ
 
  11.   หมายถึง ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
 
 

12.   เพื่อความสมบูรณ์ของการเรียนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Internet Explorer 5.5
        ขึ้นไป และ Macromedia Flash Player เพื่อเข้าชมตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียบางประเภท


      

 

ออกแบบและพัฒนา : ธเนศ  หาญใจ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย "การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่องเทคโนโลยีทางการพิมพ์
A Development of Web-Based Instruction in Printing  Technology"