หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ตุลาคม 2564 หนังสือแจ้งผู้ปกครองการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
18 ตุลาคม 2564 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16 ตุลาคม 2564 กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3
15 ตุลาคม 2564 เอกสารประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
8 ตุลาคม 2564 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8 ตุลาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแลประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน
5 ตุลาคม 2564 เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6
4 ตุลาคม 2564 กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
1 2 3 13
Slider
1 2 3 64

1 2 3 10