หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2564 เชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 25645
5 พฤศจิกายน 2564 กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 พฤศจิกายน 2564 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31 ตุลาคม 2564 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และแบบคัดกรอง (เป็นเอกสารชุดใหม่ใช้ได้ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่อายุต่ำกว่า 16 ปี)
29 ตุลาคม 2564 มาตรการการเฝ้าระวังและป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในการรับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
27 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 กำหนดการฉีดวัคซีน และรับหนังสือ เอกสารการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
26 ตุลาคม 2564 ปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
18 ตุลาคม 2564 หนังสือแจ้งผู้ปกครองการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 2 3 14
1 2 3 67

ข่าวฝ่ายงาน

24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
22 พฤศจิกายน 2564 เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์การสร้างสื่อวีดิโอการสอน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
11 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
6 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง.. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
27 ตุลาคม 2564 คำสั่ง.. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 ตุลาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564 (อบรมออนไลน์)
1 2 3 9
1 2 3 10