งานนโยบายและแผน

นโยบายและแผน

1.ขอจัดซื้อจัดจ้างdocx.docx (117 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
2.ไม่มีโครงการdocx.docx (77 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
3-ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ.docx (87 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
4.ประมาณการจ่ายไปราชการ.docx (78 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
5.ขอจัดประชุม-อบรม.docx (92 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
6.ขอจ่ายค่าจ้างบุคลากร.docx (75 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
7.บันทึกรายงานโครงการ.docx (168 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
8-แบบประเมินผลโครงการ.docx (181 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
9.รายงานผลการดำเนินงานเล่ม.doc (228 downloads)
---------------------------------------------------------------------------