งานนโยบายและแผน

นโยบายและแผน

1.ขอจัดซื้อจัดจ้างdocx.docx (79 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
2.ไม่มีโครงการdocx.docx (57 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
3-ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ.docx (66 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
4.ประมาณการจ่ายไปราชการ.docx (61 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
5.ขอจัดประชุม-อบรม.docx (62 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
6.ขอจ่ายค่าจ้างบุคลากร.docx (58 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
7.บันทึกรายงานโครงการ.docx (147 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
8-แบบประเมินผลโครงการ.docx (162 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
9.รายงานผลการดำเนินงานเล่ม.doc (192 downloads)
---------------------------------------------------------------------------