งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.ขอจัดซื้อจัดจ้างdocx.docx (36 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
2.ไม่มีโครงการdocx.docx (30 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
3.-เปลี่ยนแปลงวัสดุ.docx (31 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
4.-ประมาณการจ่าย.docx (22 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
5.จัดอบรม-ฝึกซ้อม.docx (30 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
6.ขอจ่ายค่าจ้างบุคลากร.docx (131 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
7.บันทึกรายงานโครงการ.docx (268 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
8-แบบประเมินผลโครงการ.docx (260 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
9.รายงานผลการดำเนินงานเล่ม.doc (332 downloads)
---------------------------------------------------------------------------