งานนโยบายและแผน

นโยบายและแผน

1.ขอจัดซื้อจัดจ้างdocx.docx (148 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
2.ไม่มีโครงการdocx.docx (96 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
3-ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ.docx (109 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
4.ประมาณการจ่ายไปราชการ.docx (93 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
5.ขอจัดประชุม-อบรม.docx (130 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
6.ขอจ่ายค่าจ้างบุคลากร.docx (92 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
7.บันทึกรายงานโครงการ.docx (190 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
8-แบบประเมินผลโครงการ.docx (197 downloads)
---------------------------------------------------------------------------
9.รายงานผลการดำเนินงานเล่ม.doc (253 downloads)
---------------------------------------------------------------------------