กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพัชรี ชูกลิ่น 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.จิตวิทยา
 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การแนะแนว
น.ส.สุดที่รัก สัญพิบูลย์
ครูชำนาญการ
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
นางสาวชุติมา คำแก้ว
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา