ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 นางวรรณา คงแป้น
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางขวัญฤทัย วัฒนกุล
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสุดใจ จันทร์ศิริ
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางธมลพรรณ เดชนุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
 นางจรรยนาถ คำนวณ
ครูชำนาญการ
ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาการและงานอาชีพ
นางมาลัย สงพุ่ม
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางระพีภรณ์ ทองเชิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
นางสาววาณี บุญพิศ
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางนุชนารถ เปียแดง 
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางชญาณดา ชญาคุณนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสุพิศ บุญฤทธิ์
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.การสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
นางเนาวรัตน์ เรืองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสุจิตตรา จันทรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสาวอาริสา  ใจห้าว
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
น.ส.ปรียาพร  วิชัยดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
อ.บ.ภาษาเกาหลี
นางสาวคุณัญญา แพรกเมือง
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสัจจา ศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางขวัญกมล  จันทระคูณ
ครู 
ศศ.ม.วรรณคดีจีนสมัยใหม่
นางอรุณกมล นาวารัตน์
ครู 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ