ศิลปะ

นายบุญนำ สว่างภพ
ครูชำนาญการ
ค.บ.บริหารการศึกษา

 

นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
นางกฤษณา วุฒิศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 นายชำนาญ นาคินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ศิลปะ
นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา

 

นางสาวจินตนา กล้าจงยิ่ง
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ศิลปะการแสดง
นายสิทธิพร ฆังฆะ
ครู
ค.บ.ดนตรีศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค
ครู
ศ.บ.ดนตรีสากล