สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมคิด ชูโชติ  
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์  
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.พลศึกษา
นางจิรภรณ์  สุขสมพร
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.สุขศึกษา
 นางผาสุข ถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา
นายวิทยา ชุมหล่อ
ครูชำนาญการ
 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางพยอม ฤทธิชาญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา
 ส.ต.ต.สุธา หนูประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา
นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.พลศึกษา