ภาษาไทย

นายมนตรี คงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย
นางชญานิศ  คงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นายศิวพล พงษ์สมุทร
ครูชำนาญการ
ศศ.ม.ภาษาไทย
นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย
นายสุบรรณ เดชเชียร
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย
นางสุดใจ วิเศษสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นางสาวกัญญา โอมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นางฉวีวรรณ ไชยศร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาไทย
นางสุนันทา วงศ์เมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.ภาษาไทยศ
นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ภาษาไทย
นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.ภาษาไทย
นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย