สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายคมสันติ คงเส้ง  
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.ประวัติศาสตร์
นางดวงพร แซ่แต้ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสายใจ สังข์บัว
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
 นายโสภณ ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
นายนิวัตร ชูแสง
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา
นบ.นิติศาสตร์บัณฑิต
นางบุปผา พิกุลทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางพัชรี ขวัญสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
ครูชำนาญการ
ค.บ.สังคมศึกษา
นายชำนาญ  ไชยศร 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางทรงศรี นาคินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.สังคมศึกษา
นายสมพร พันธุ์พิทย์แพทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ม.นิติศาสตร์
นางศุภวรรณ อาวุธเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตบัญ
ครู
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
นางสาวศิโรรัฐ  ชูพร้อม
ครู
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์
ครู
กศ.บ.สังคมศึกษา