วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิตประภา ศักดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ชีววิทยา 
นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชูู   
ครูชำนาญการ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
นายสมเกียรติ เสนานัยุ
ครูชำนาญการ
ค.บ.วัดผลประเมินผลการศึกษา
ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นางเจตนา พิศบุญ
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางมยุรี ถาวระ  
ครูชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยา
นางฐายิกา บัวผัน
ครูชำนาญการ
ค.บ.ฟิสิกส์
นางสุรีพร ทองนุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นายสมเจตน์ เจนการ
ครูชำนาญการ
ค.บ.เคมี
นางปัทมา จรเด่น
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.สิ่งแวดล้อม
นายพัฒนศักดิ์ คงเสน
ครูชำนาญการ
ค.บ.ฟิสิกส์
นางภาวิณี ชัยสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นางนัฐกานต์ พรมประถม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
นายสมชัย มุขดาร์
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางพวงผกา โชติวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางอ้อมใจ พังยาง
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
นางสาวทิพากร แสงระวี
ครูชำนาญการ
วท.ม.ปิโตรเคมีและ
และการเรียนการสอน
นางสุจินันท์ ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอุไรวรรณ จันทร
ครู 
กศ.ม.การสอนชีววิทยา
นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
นางกาญจนา คงเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ฟิสิกส์
นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม
ครู
กศ.ม.การสอนเคมี
นางสาวกฤษณา นินทรกิจ
ครู 
กศ.ม.การสอนเคมี
นางสาวจรสวรรณ จันทร์เรือง
ครู
วท.บ.เคมี
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครูผู้ช่วย
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางอรนภา ศรีสุข
ครูชำนาญการ
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา
นายอภิรักษ์ ขนอม
ครูชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยา
นายธเนศ หาญใจ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
นายอรุณ ไชยวรรณ์ 
ครูชำนาญการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
นางวิภาพร แก้วกำเหนิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ว่าที่ ร.ต พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ 
ครู
อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวเบญจพร ย่านวารี 
ครู
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
นายเดชา หนูมณี
ครูชำนาญการ
วทบ.คอมพิวเตอร์
นายภัททิยะ  จันทร์อุดม
ครูผู้ช่วย
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์