คณิตศาสตร์

นายจำนงค์ ซ้ายหุย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คณิตศาสตร์
นางบุษบา มณีโชติน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางสุมณฑา มีสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นายสุภาพ มั่นวงศ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวพัชรี ปานอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางขัตติยา เจนการ 
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
นางรติกร  เส้งสุ้น
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.คณิตศาสตร์
นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
นางสาวสุพร ศรีชาเยศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
 นางสาวอรวรรณ หนูคง
ครู 
วท.บ.คณิตศาสตร์
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
ครู 
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
วทม.การสอนคณิตศาสตร์
นางกชนิภา พานิชกุล
ครูชำนาญการ
วท.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
ครู 
ท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
นางเบญจพร คีรีพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วทม.คณิตศาสตร์
 นางอินทิรา วัชรศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์ 

 

นางมารศรี  ศรีไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คณิตศาสตร์
นายนิธพัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
ครูผู้ช่วย
กศ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา