รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทัวร์ (TOR)กิจกรรมดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสหพันธรัฐสิงคโปร์

TOR-จ้างทัวร์-M2-63.pdf (65 downloads) 1.2กำหนดการ-ทัวร์-M2-63.pdf (51 downloads) 1.3ประมาณการ-M2-63.pdf (43 downloads) 1.4รายละเอียด-M2-63.pdf (47 downloads)