รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทัวร์ (TOR)กิจกรรมดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสหพันธรัฐสิงคโปร์

TOR-จ้างทัวร์-M2-63.pdf (38 downloads) 1.2กำหนดการ-ทัวร์-M2-63.pdf (35 downloads) 1.3ประมาณการ-M2-63.pdf (27 downloads) 1.4รายละเอียด-M2-63.pdf (30 downloads)