รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทัวร์ (TOR)กิจกรรมดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสหพันธรัฐสิงคโปร์

TOR-จ้างทัวร์-M2-63.pdf (77 downloads) 1.2กำหนดการ-ทัวร์-M2-63.pdf (61 downloads) 1.3ประมาณการ-M2-63.pdf (54 downloads) 1.4รายละเอียด-M2-63.pdf (60 downloads)