การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อชี้แจงข้อราชการที่ต้องขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อชี้แจงข้อราชการที่ต้องขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในประเด็นดังนี้
๑. การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล
๒. การอบรม Google Classroom
๓. การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม