โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดการอบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Classroom

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดการอบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Classroom ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม