กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
คลิกดูภาพกิจกรรม