กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
คลิกดูภาพกิจกรรม