การประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครอง
คลิกดูภาพกิจกรรม