พิธีมอบเข็มนางฟ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการ “ศักดิ์ศรีลูกนางฟ้า”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเข็มนางฟ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการ “ศักดิ์ศรีลูกนางฟ้า” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อเป็นสื่อแทนความรักความภูมิใจจากโรงเรียน เนื่องจากเป็นนักเรียนระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนที่ได้ทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับโรงเรียน และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง และเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ให้มีความรู้สึกรัก ศรัทธา ภูมิใจในสถาบัน ครูผู้สอนและรุ่นน้อง
คลิกดูภาพกิจกรรม