กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน “ใช้ชีวิตให้สดสในวัยมัธยม”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน “ใช้ชีวิตให้สดสในวัยมัธยม” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเช้า) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคบ่าย) วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ โดยได้รับเกียรติจากพระพงศกร จันทร์แก้ว และพระปิยะ อตฺถยุตฺโต มาเป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมเทศนา เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคมได้
คลิกดูภาพกิจกรรม