โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑/๒๕๖๐ การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ PLC

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑/๒๕๖๐ การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ PLC โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติ กสิณธารา มาเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ขนอมซันไรซ์บีทรีสอร์ท
คลิกดูภาพกิจกรรม