ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอดวัฒนธรรมอันสำคัญของชาติ
๑. เด็กหญิงธีรนาฏ เกื้อสกุล นักเรียนชั้น ม.๒๐๗
๒. เด็กหญิงนภัสสร เฉลิมเกียรติ นักเรียนชั้น ม.๒๐๒
๓. เด็กชายธรรศธรรม สมบูรณ์มาก นักเรียนชั้น ม.๑๐๓
๔. เด็กชายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก นักเรียนชั้น ม.๑๐๙
คลิกดูภาพกิจกรรม