การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม