ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกลุ่มสหวิทยาเขต ๑ (Cluster 1) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๑. เด็กชายณัฐกรณ์ ไชยเสน นักเรียนชั้น ม.๓๐๗
๒. เด็กชายอภิสิทธิ์ มัจฉาเชี่ยว นักเรียนชั้น ม.๓๐๘
๓. เด็กชายชนุดม จิตต์มั่น นักเรียนชั้น ม.๓๐๘
๔. เด็กชายภูเบศ จันทร์นาค นักเรียนชั้น ม.๓๐๘
๕. เด็กชายธีรภัทร เลขะจิตต์ นักเรียนชั้น ม.๓๐๘
คุณครูผู้ควบคุม : นายธเนศ หาญใจ