ผู้บริหารและคณะครูที่ย้ายมาใหม่ พบนักเรียนและกล่าวให้โอวาสเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

ผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูที่ย้ายมาใหม่ พบนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม