การมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ ๑๐๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ ๑๐๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ และรองผู้อำนวยการ ทั้ง ๔ ฝ่าย ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ ๑๐๒ เพื่อประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักเรียนที่มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ