คณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่ท่านผู้อำนวยการ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่ท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และรองผู้อำนวยการศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓