มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ผู้มีอุปการคุณต่อสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล รองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะครู และบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการคุณต่อสถานศึกษา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชตลอดมา