คณะครูมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่ท่านผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔  แด่ท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓