การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช