มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา ดังนี้
๑. ขอความร่วมมือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เข้ามาติดต่อราชการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงเรียน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ครูเวรปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด จัดจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิบุคคล ณ บริเวณประตูเข้า – ออก ทุกประตู พร้อมให้สแกนคิวอาร์โค้ดแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้ง กรณีไม่มี Smartphone ให้กรอกข้อมูลการเข้า – ออก ในแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งบุตรหลานที่หน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น และหากไม่มีกิจธุระสำคัญ ให้งดเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
๓. จัดให้การทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ และพื้นที่อื่นๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
๔. โรงเรียนจัดจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือทุกห้องเรียน และจุดคัดกรองบริเวณประตูเข้า – ออกของโรงเรียน
๕. ปรับเปลี่ยนการเข้าแถวในโดมและใต้อาคาร ๗ เป็นไม่มีการเข้าแถว ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนในห้องเรียน ตามตารางเรียนของคาบแรก สำหรับนักเรียนที่เรียนคาบแรกฝั่งสอง ให้ครูที่ปรึกษานัดพบในโดม ทำการเช็คชื่อ ติดตามนักเรียนตามสถานการณ์ ส่วนการบันทึกนักเรียนมาสายดำเนินการตามปกติ
๖. นักเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงให้แจ้งข้อมูลกับครูที่ปรึกษาพร้อมแสดงหลักฐาน และให้พักเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย ๑๔ วัน โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาหรือขาดเรียน
๗. หากมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของโรงเรียนและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) อย่างเคร่งครัด
๘. ขอความร่วมมือในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อมีญาติหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ควรเฝ้าระวังอาการ โดยกักตัว ๑๔ วัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๙. โรงเรียนจัดเป็นพื้นที่ควบคุม ขอความร่วมมือจากทุกคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียน งดเข้ามาในบริเวณโรงเรียนและงดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทุกประเภท
๑๐. ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๑๑. ให้คุณครูที่ปรึกษาและคุณครูประจำวิชา เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ให้พร้อม หากมีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จะได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ต่อไป
คลิกดูภาพกิจกรรม