ผู้อำนวยการมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ ให้กับคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล รองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และรองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ ให้กับคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ทุกกลุ่มสาระฯ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔