โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปิดเรียนวันแรก หลังจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปิดเรียนวันแรก วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ หลังจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ เมื่อวันที่ ๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ (๑๕ วัน) ตามประกาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด