นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ร่วมต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดช่องทางเดินเว้นระยะห่างให้นักเรียนเดินเข้าสู่จุดคัดกรอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)