การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑๐ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑๐ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช