สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงการ Education Hub (MP) ประเภทนักเรียน ม. ๓ เดิม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub (MP) แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔