นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ป.๔ – ป.๖)

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ป.๔ – ป.๖) ของโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียน ดังนี้
๑. เด็กชายสิงห์ศิลป์ อนุตรเศรษฐ สอบได้ลำดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
๒. เด็กหญิงเพชรี บางโชคดี สอบได้ลำดับที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
๓. เด็กหญิงชญานิสา ไหมดี สอบได้ลำดับที่ ๔ ได้รับเกียรติบัตร
๔. เด็กชายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์ สอบได้ลำดับที่ ๘ ได้รับเกียรติบัตร
๕. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจริญชัยไพศาล สอบได้ลำดับที่ ๙ ได้รับเกียรติบัตร
๖. เด็กชายจิรเมธ สุขเกื้อ สอบได้ลำดับที่ ๑๐ ได้รับเกียรติบัตร
๗. เด็กหญิงอรรพี เอื้อวงศ์ประยูร สอบได้ลำดับที่ ๑๑ ได้รับเกียรติบัตร
๘. เด็กหญิงชนัดดา เกียรติก้องแก้ว สอบได้ลำดับที่ ๑๒ ได้รับเกียรติบัตร
๙. เด็กหญิงปัณฑารีย์ ชัยติสุข สอบได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท
๑๐. เด็กหญิงเพชรี บางโชคดี สอบได้คะแนนสูงสุด วิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท
๑๑. เด็กชายจิรเมธ สุขเกื้อ สอบได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท
๑๒. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์ สอบได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท