โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ “กิจกรรมอบรม – ประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ “กิจกรรมอบรม – ประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย” วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และประกวดมารยาทไทย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและแนะนำต่อบุคคลอื่น ๆ ได้