การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT-PAT ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔