การประชุมคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการคุมสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช