บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP และ EP/MP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP และ EP/MP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สถานที่รับคู่มือและรับสมัคร :
โครงการ SMGP : รับคู่มือและรับสมัคร 👉 ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช (อาคาร ๖ ชั้น ๑)
โครงการ EP/MP : รับคู่มือและรับสมัคร 👉 ห้องประชุม EP (อาคาร ๒ ชั้น ๓)
วันที่รับสมัคร 👉 ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลารับสมัคร 👉 ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.