การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔