โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP และ EP/MP ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP และ EP/MP ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔ โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ