การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช