โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ลอย ชาเลท์ รีสอร์ท อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท่านรองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด