โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเอกสาร ปพ.๑ และ ปพ.๒ ของนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเอกสาร ปพ.๑ และ ปพ.๒ ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตามตารางเวลาและสถานที่ที่โรงเรียนได้กำหนด โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด