การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบพิเศษ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบพิเศษ จำนวน ๑ ห้องสอบ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔