บรรยากาศการรับคู่มือการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔

บรรยากาศการรับคู่มือการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)