คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ที่อดทน เสียสละ เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อคนไทยทุกคน